Artikel 1. Begrippenlijst

Flow Life Planning: opdrachtnemer, gevestigd te Dordrecht onder KvK nummer 58522182
Opdrachtgever: de wederpartij van Flow Life Planning
Overeenkomst: elke schriftelijke of via e-mail vastgelegde afspraak tussen Flow Life Planning en opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden van Flow Life Planning.
2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover Flow Life Planning en opdrachtgever dit schriftelijk hebben vastgelegd.
2.3 Flow Life Planning mag de algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.
2.4 Als het wijzigen van de algemene voorwaarden een nadelige uitwerking heeft voor lopende werkzaamheden, wordt hierover contact opgenomen met de opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes en aanbiedingen van Flow Life Planning hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden 

4.1 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Voor workshops en andere 1-daagse bijeenkomsten of sessies dient de factuur vooraf betaald te worden.

Artikel 5. Annulering en overmacht

5.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever tot 14 dagen voor de eerste dag van uitvoering is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
5.2 In geval van annulering door de opdrachtgever op een later moment dan genoemd in artikel 5.1 is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
5.3. Bij annulering van 1-daagse workshops door de opdrachtgever vindt geen restitutie van het aankoopbedrag plaats. 
5.3 Indien Flow Life Planning de overeengekomen opdracht om welke reden dan ook niet kan uitvoeren, heeft de opdrachtgever recht op retour van de overeengekomen vergoeding voor de nog niet uitgevoerde werkzaamheden. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Flow Life Planning is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst. 
6.2 Flow Life Planning heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en is hierdoor niet aansprakelijkheid voor het al dan niet bereiken van het beoogde doel van de opdrachtgever.
6.3 De aansprakelijkheid van Flow Life Planning is in alle gevallen beperkt tot het honorarium van de opdracht.
6.3 Flow Life Planning is niet aansprakelijk voor schade en/of financiële verliezen als gevolg van omstandigheden, handelen of nalaten van de opdrachtgever. De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor eigen beslissingen en daden gedurende en na de uitvoering van de werkzaamheden door Flow Life Planning.

versie 2020